IMPORTANŢA ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII LA NIVEL DE UNITATE

IMSP Spitalul Raional Ungheni

în contextul  

                                                                                                   Zilei Mondiale a Securității și Sănătății în Muncă                                                                                           

celebrată în data de - 28 aprilie 2023

a desfășurat măsuri de antrenare și verificare a cunoștințelor angajaților din subordine în realizarea scopurilor de promovare a sănătăţii, care au demarat sub sloganul

„Un mediu de lucru sigur și sănătos – un drept fundamental al salariaților la locul de muncă”.

 

Tematica :

IMPORTANŢA ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII DE SĂNĂTATE

ŞI SECURITATE A MUNCII LA NIVEL DE UNITATE

 

Pentru realizarea organizării activităţii de sănătate şi securitate a muncii la nivel de unitate, considerăm necesară cunoaşterea obligaţiunilor angajatorului, pe cele ale salariaţilor, organizarea compartimentului de Protecţia Muncii, dar şi cea a Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă în cadrul IMSP.

În contextul ce urmează sunt evidențiate măsuri obligatorii de protecţie a muncii, ale angajatorului și ale salariaților.

Seria de măsuri obligatorii de protecţie a muncii, pe care angajatorul trebuie să le ia la locul de muncă, poate fi grupată astfel:

 

MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE:

 • elaborarea încă din faza de pre-angajare a unor măsuri de protecţia muncii privind echipamentele tehnice de producţie astfel, încât acestea să fie bine adaptate la condițiile de muncă ca să reducă riscul de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
 • organizarea instructajului salariaţilor în materie de securitate şi de sănătate în muncă, precum şi realizarea controlului privind cunoaşterea şi aplicarea măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice deja stabilite.
 • asigurarea continuă şi corectă a funcţionării echipamentelor tehnice de producţie implicate în procesul de muncă.

 

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE, A ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE LUCRU, A ALIMENTAŢIEI DE PROTECŢIE ŞI A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE:

 • echipamentul individual de lucru – este format din mijloace prin care salariatul îşi protejează îmbrăcămintea şi încălţămintea în timpul procesului de muncă.
 • alimentaţia de protecţie – se acordă în mod obligatoriu şi gratuit salariaţilor care prestează munca în locuri cu condiţii nocive şi vătămătoare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • materialele igienico-sanitare – se acordă, obligatoriu şi gratuit, de către angajator salariaţilor
 • care desfăşoară activităţi ce necesită o igienă personală deosebită, în conformitate cu normele în vigoare.

 

MĂSURI PRIVIND STABILIREA EXACTĂ A RĂSPUNDERII ÎN CAZUL ASIGURĂRII CONDIŢIILOR DE MUNCĂ, A PREVENIRII ACCIDENTELOR ŞI BOLILOR PROFESIONALE:

 • conform Codului Muncii, „angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă”. Acesta, în colaborare cu sindicatele sau reprezentanţii  salariaţilor, elaborează măsurile necesare pentru protecţia muncii. De asemenea, în cuprinsul Regulamentelor interne sunt incluse, în mod obligatoriu, clauze privind sănătatea şi securitatea în muncă principiile generale de prevenire, de care trebuie să ţină cont angajatorul în momentul elaborării măsurilor de protecţie a muncii: evitarea riscurilor, combaterea şi înlăturarea riscurilor existente, realizarea unor planuri de acţiune privind prevenirea riscurilor profesionale, acordarea priorităţii în cazul măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele individuale, instruirea corespunzătoare a salariaţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, luarea în considerare a evoluţiei rapide a ştiinţei şi tehnicii, înlocuirea echipamentelor periculoase cu altele mai puţin sau chiar deloc periculoase;
 • conducerea unităţii este răspunzătoare directă pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii;

 

Obligaţiuni ale salariaţilor:

Potrivit dispoziţiilor din Codul Muncii, salariaţii au dreptul la condiţii de sănătate în muncă optime, la securitate şi sănătate în muncă, la protecţie socială, la respectarea demnităţii şi la interzicerea exercitării oricărei forme de discriminare. Din dispoziţiile legislației relevante au rezultat o serie de obligaţii, pe care salariaţii trebuie să le respecte, în vederea atingerii scopului final urmărit de instituţia protecţiei muncii – acela de a reduce, pe cât posibil, numărul accidentelor şi al bolilor profesionale.

 • să-şi însuşească şi să respecte normele impuse de protecţia muncii, precum şi atribuţiile

profesionale incluse în fişa postului fiecăruia, clauzele privind securitatea şi sănătatea în muncă stipulate în regulamentele interne, în contractul colectiv încheiat la nivel naţional şi/sau în contractele individuale de muncă;

 • să-şi desfăşoare activitatea la locul de muncă astfel, încât să nu supună pericolului de accidentare sau îmbolnăvire profesională însăşi propria persoană sau pe ceilalţi participanţi;
 •  să pună la dispoziţia organelor de control toate echipamentele tehnice cercetate sau să le furnizeze acestora toate informaţiile necesare din domeniul protecţiei muncii;
 • să utilizeze în mod corespunzător echipamentul individual de protecţie. În legătură cu acest aspect, trebuie făcute câteva precizări, şi anume: salariaţii beneficiari ai acestui echipament de protecţie trebuie să cunoască modul de utilizare a echipamentului, să-l poarte pe toată durata procesului de muncă, să-l folosească numai în scopul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, să-l supună verificărilor periodice pentru curăţire şi de - nocivizare. De asemenea, este interzis refuzul salariatului de a purta echipamentul individual de protecţie sau de a-l înlocui pe acesta cu unul individual de lucru;
 • să anunţe conducerea unităţii cu privire la accidentele de muncă sau bolile profesionale suferite de sine sau de ceilalţi participanţi la procesul de muncă;
 •  să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să-l informeze îndată pe conducătorul locului de muncă. Legislaţia naţională este mai restrictivă sub acest aspect faţă de legislaţia europeană, care conferă salariatului dreptul de a lua singur măsurile necesare pentru evitarea unui pericol grav şi imediat, pentru propria securitate sau pentru celelalte persoane angajate în muncă, în cazul în care se află în imposibilitatea de a-şi anunţa superiorul ierarhic;

 

Compartimentul de Protecţie a Muncii joacă un rol tehnic în organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă. În cadrul acestui compartiment sunt convenite atribuţiile exacte ce trebuie îndeplinite la locul de muncă astfel, încât să se evite paralelismul măsurilor de protecţie a muncii de la nivelul tuturor departamentelor din unitate pentru o cât mai bună eficienţă şi eficacitate în activitatea de organizare a protecţiei muncii și v-a ţine cont de:  volumul activităţii desfăşurate în cadrul unităţii (numărul de salariaţi angajaţi, volumul producţiei realizate; nivelul riscului de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională existent în unitate; modul de organizare a activităţii.

1

Contacte generale

Adresa
3606, r-n Ungheni, or. Ungheni, str. Natională, 37

Anticameră

0236 251 49

Email

srungheni@ms.md

Formular